Consell de Participació Ciutadana

Representa a totes les associacions ciutadanes inscrites en el registre de l’Ajuntament i als col·lectius regulats en l’article 18 inscrits en el Cens d’Entitats Ciutadanes

Ll’àmbit d’actuació dels quals se circumscriga al municipi. Les seues sessions són obertes i públiques a tota la població que vulga participar amb veu però sense vot

El Consell Sectorial de Medi ambient és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes, que promou la participació ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals del municipi aportant un punt de vista multidisciplinària.

Veure més
El Consell Local de l’Esport no gaudeix de personalitat jurídica pròpia, però si que és independent de les entitats que l’integren. Té plena capacitat per al compliment de les seues finalitats i la durada s’emmarca dins de la legislatura municipal.

Veure més
El Consell Agrari Municipal és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes.

Veure més
El Consell Sectorial de Cultura de la Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania, així com destinatari i emissor d’informació del municipi. Integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretén ser una ferramenta àgil.

Veure més
El Consell Sectorial de Festes tindrà la voluntat de conéixer la realitat municipal i comarcal en matèria de festes. Durador i útil per a la ciutadania, serà destinatari i emissor d’informació del municipi pretenent ser una ferramenta àgil, integradora de sensibilitats.

Veure més
El Consell Sectorial d’Igualtat de la Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania, així com destinatari i emissor d’informació del municipi. Integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretén ser una eina àgil.

Veure més