Avís legal

El Portal de la Transparència de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, accessible en l'adreça electrònica https://lapobladevallbona.transparencialocal.gob.es, és part del servei comú proporcionat per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques anomenat Portal de la Transparència en Cloud emparat en l'Acord marc Acord marc de Col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a promoure i facilitar el desenvolupament llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals al que està adherit l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la seua fase II.

L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona assumeix única i exclusivament la gestió dels continguts sent enterament responsable dels mateixos, no així de la disponibilitat dels mateixos.

D'aquesta manera, la DTIC és responsable de la integritat i disponibilitat de la informació, que es proveïsca al Portal de la Transparència, excepte dels enllaços o vincles a altres pàgines o seus electròniques la responsabilitat de les quals correspon a l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona, concretament en la secció Dret d'accés a la informació pública s'accedeix a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.

Així mateix, la DTIC, conforme al que es disposa en l'Esquema Nacional de Seguretat, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades per l'Usuari i a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.