Preguntes freqüents

Preguntes

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les Administracions Públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les Administracions i quines són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics, entre aquestes Administracions Públiques està l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.

Què és el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona i que conté?

El Portal de la Transparència de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona accessible en l’adreça electrònica https://lapobladevallbona.transparencialocal.gob.es, és part del servei comú proporcionat per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques anomenat Portal de la Transparència en *Cloud emparat en l’Acord marc Acord marc de Col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a promoure i facilitar el desenvolupament llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en les entitats locals al qual està adherit l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona en la seua fase II.
L’Ajuntament de La Pobla de Vallbona gestiona per complet els continguts d’aquest Portal, que inclouen la informació de publicitat activa prevista en la Llei:

Informació organitzativa

 • Funcions que es desenvolupen en els organismes
 • Normativa d’aplicació
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats
Informació de rellevància jurídica

 • Directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposen una interpretació del Dret o produïsquen efectes jurídics)
 • Avantprojectes de Lleis o de Decrets Legislatius
 • Projectes de Reglament
 • Memòries i Informes inclosos en els expedients d’elaboració de textos normatius
 • Documents que hagen de ser sotmesos a informació pública
Informació de contingut econòmic

 • Contractes
 • Retribucions d’alts càrrecs
 • Subvencions i ajudes públiques
 • Pressupostos
 • Comptes anuals. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització
 • Resolucions de l’Oficina de Conflicte d’Interessos que afecten empleats públics i alts càrrecs
 • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics
 • Béns immobles de propietat municipal.
 • Així mateix contindrà la informació que els ciutadans sol·liciten amb major freqüència en exercici del dret d’accés a la informació pública i les resolucions denegatòries del dret d’accés, prèviament anonimitzades.
El Portal no conté informació de Comunitats Autònomes, Entitats Locals, Societats Estatals, Fundacions i òrgans Constitucionals. Aquestes entitats publicaran la seua informació en els seus respectius portals web i seus electròniques.

Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no puga publicar-se perquè afecte qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, haurà de comprovar-se si, veritablement, la publicació afecta als límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar-se del document que es publique.

Què ocorre si no trobe informació en el Portal?

En principi, la informació més rellevant per al ciutadà i de freqüent accés estarà disponible en el Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l'interessat necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir al servei de sol·licitud d'informació pública que és un dret regulat per la llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible en el Portal.

Què ocorre si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetlarà pel compliment de les disposicions de la Llei i l'incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris. Què és el dret d'accés a la informació pública?És el dret d'accés a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Es pot demanar qualsevol informació? El dret d'accés a la informació està subjecte a uns certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dona la informació. És a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fora, podria danyar a una persona o a l'interés públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional
 • La defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • La protecció del medi ambient

Com s'apliquen els límits?

L'òrgan al qual se li sol·licita una informació la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un mal si es proveeix aqueixa informació.Per què existeix protecció de dades personals?Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat

Què és l'accés parcial?

En els casos en els quals se sol·licite informació en la qual part de la mateixa estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s'admetrà parcialment la sol·licitud i s'indicarà al sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

Què pot fer un ciutadà al qual se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

Què és el Consell de la Transparència i Bon Govern?

El Consell de la Transparència i Bon Govern és un organisme públic previst en la disposició addicional dècima de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat. Està adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, actuant amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.El Consell de la Transparència i Bon Govern té per finalitat promoure la transparència de l'activitat pública, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici de dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

És el Consell responsable del Portal de la Transparència?

No. El consell té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.