Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016. La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.lapobladevallbona.es, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018
Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.1.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual o d'informació i relacions]

En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d'almenys 4.5:1. [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]

En algunes pàgines s'han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per a transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 imatges de text]

En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual]

En algunes pàgines hi ha contingut que pot aparéixer o desaparéixer en passar el punter del ratolí per damunt o rebre el focus del teclat [requisit número 9.1.4.13 de la norma UNE-EN 301549:2019 contingut assenyalat amb el punter o que té el focus]

En algunes pàgines no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 evitar blocs]

La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 Focus visible]

De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notificara a l'usuari el suggeriment per a solucionar-lo [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant errors]

En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor]

2. Càrrega desproporcionada No aplica.

3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.

Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.

Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 4 de juny de 2021. El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme el 28/5/2021. Última revisió de la declaració: 4 de juny de 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari telemàtic.

Pot presentar:

Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima. A través del formulari telemàtic., així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació pot ser presentada a través del formulari disponible en la seua seu electrònica (“Presentació de suggeriments, felicitacions, queixes i reclamacions veïnals”), així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona.