Econòmica

Informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació de caràcter estadístic de l'administració Local

Informació sobre els contractes: el seu objecte, durada, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través dels quals s'hi haja publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment, identitat de l'adjudicatari, modificacions del contracte, desistiment i renúncia dels contractes.

Subvencions a persones físiques i jurídiques otorgades pels òrgans de l’Administració Local. Permet consultar al ciutadà aquelles subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objecte o finalitat i beneficiaris.

Subvencions concedides per l’ajuntament

Subvencions rebudes per l’ajuntament
Béns Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic.

Veure més
Béns immobles dels quals són titulars organismes de l’Entitat. Els béns immobles són els béns que tenen una situació fixa i no poden ser desplaçats.

Veure més
Els convenis i encomanes de gestió, subscrits per l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona, esmentant les parts signatàries, el seu objecte.

Veure més
Informes de fiscalització realitzats pel Tribunal de Comptes.

Veure més

Informació estadística que permet valorar el grau de compliment dels serveis públics. La informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics, en els termes que defineix cada administració competent.

Atenció al Públic des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Incidencies públiques, estat i resolució.

Tots els contractes, en els quals s’esmenta l’objecte, durada, import de licitació i d’adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia.

Veure més
  • Autoritzacions de compatibilitat que afecten als empleats publics
  • Masa salarial del personal laboral
  • Número de llocs de treball reservats
  • Processos selectius
  • Relacions de llocs de treball, catàlegs, plantilla o altres instruments de planificació del personal
  • Relació de llocs de traball    Veure més

Polítiques i Programes relatius al Medi Ambient.