Planificació i Gestió de Personal

Autoritzacions de compatibilitat que afecten als empleats publics

No existeixen resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten als empleats de l'entitat.

Masa salarial del personal laboral

Número de llocss de trevall reservats

No existeixen llocs de treball reservats a personal eventual.

Oferta d'ocupació pública o instrument anàleg

Processos selectius

Relacions de llocs de treball

Relacions de llocs de treball, catàlegs, plantilla o altres instruments de planificació del personal.

Veure Relació de llocs de traball Any 2017