Béns Immobles

Béns immobles dels quals són titulars organismes de l'Entitat. Els béns immobles són els béns que tenen una situació fixa i no poden ser desplaçats. Principalment s'identifiquen els següents:

Les terres, edificis, camins i construccions de qualsevol gènere adherides al sòl.

Els arbres i plantes i els fruits pendents, mentre estiguen units a la terra o formen part integrant d'un immoble.

Patrimoni natural

Tot el que estiga unit a un immoble d'una manera fixa, de manera que no puga separar-se’n sense trencament de la matèria o deterioració de l'objecte.

Patrimoni

En aquest apartat es detallen els béns immobles de propietat municipal, de cadascun dels quals es descriuen la localització, ús, tipologia, superfície, data d'adquisició i ubicació que es referencien en el Google Maps.

Veure