Institucional

Informació descriptiva de l'organització, estructura, normativa i funcions.

Les resolucions de compatibilitat després del cessament, així com les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l’abandó del càrrec.

Veure Retribucions dels Regidors

Declaracions d’interessos dels regidors 2019/2023 PDF (283 downloads )

Més informació
No existeixen Òrgans dependents participats.
Defineix les competències que exerceixen sobre sectors homogenis d’activitat administrativa els diferents organismes i les entitats que conformen l’Administració Local de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

Anunci de la organització de l’Ajuntament pel mandat 2015-2019 PDF

Certificat Resolucio 3509-2021 Delegacions de l’alcaldia en els regidors delegats.pdf (65 downloads )

Constitueixen òrgans col·legiats els que es troben integrats per dues o més persones, així hem de diferenciar entre els següents: Ple, Comissions Informatives, Junta de Govern Local, Junta de Portaveus i Junta de Regidors. De les sessions del Ple, Comissions Informatives, Junta de Govern Local s’alçarà l’acta corresponent.

Veure més

Actualment l’Ajuntament no disposa d’un document específic en el qual es reculla la planificació d’objectius concrets, la fixació de terminis per a la consecució i els criteris per a la mesura, excepte els objectius concrets que amb caràcter anual s’assignen als llocs directius de l’Ajuntament o uns objectius concrets, de forma individual i departamental, i una vegada avaluada la consecució, determina el cobrament del complementde productivitat del personal que els ha cobert.

Més informació