Òrgans col·legiats

Constitueixen òrgans col·legiats els que es troben integrats per dues o més persones, així hem de diferenciar entre els següents: Ple, Comissions Informatives, Junta de Govern Local, Junta de Portaveus i Junta de Regidors. De les sessions del Ple, Comissions Informatives, Junta de Govern Local s'alçarà l’acta corresponent.

És l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en l'esfera municipal. Es troba integrat per l'alcalde. Els regidors són les persones encarregades de convocar-lo i presidir-lo.

Celebra sessions ordinàries de caràcter mensual ja que l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona presenta una població superior a 20.000 habitants. També poden celebrar-s’hi sessions extraordinàries, que poden ser, a més, urgents. Les sessions són generalment públiques, a les quals pot assistir el públic però no poden intervenir durant la celebració de la sessió.

Adopta els acords, amb caràcter general, mitjançant majoria simple, sense perjudici de les matèries que necessiten majoria absoluta. Resulten competències del ple les que expressament hi atribueix la llei.

Hauran d'existir en els ajuntaments de més de 5.000 habitants, poden ser permanents o especials. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en aquests òrgans. La tasca corresponent consisteix en l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a decisió del Ple. El dictamen que derive de la decisió de la Comissió Informativa es portarà a Ple, aquest és preceptiu i no vinculant.

L'alcalde és el president nat de totes, sense perjudici de la facultat de delegació. El sistema de vot que s'utilitza és el ponderat. La Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva, en la condició de comissió informativa, hi correspon l'examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostàries i extrapressupostaris, que haja d'aprovar el Ple de la corporació, d'acord amb la legislació reguladora de la comptabilitat de les Entitats Locals.

La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal, nomenats i separats lliurement per aquest, que ha de retre compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions, les atribucions que l'alcalde o el Ple li hagen pogut delegar. L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Comissió de Govern. Celebra sessions ordinàries com a mínim cada quinze dies, a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona les sessions se celebren amb caràcter setmanal.

La Junta de Portaveus

Es compon pels portaveus dels diferents grups polítics, la funció és la d'assessorar a l'Alcaldia per a l'adopció de decisions de caràcter corporatiu. Les decisions corresponents adopten la forma d'informes i tenen caràcter preceptiu ni vinculant per a l'alcalde. Es reunirà sempre que l'alcalde ho considere convenient.

La Junta de regidors-delegats

Està integrada pels regidors que exercixen alguna competència delegada. La funció corresponent és la d'oferir informació, informar i assessorar l'Alcaldia. Per a les decisions que s’hi prenen no és necessària cap formalització per escrit.