Consell d’Esports

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017, aprovà inicialment el reglament del Consell Local de l’Esport, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 42, del dia 1 de març de 2017, sense que, durant el termini d’exposició pública, s’hagen presentat al·legacions o suggeriments. Per tant, queda definitivament aprovat. El Consell Local de l’Esport no gaudeix de personalitat jurídica pròpia, però si que és independent de les entitats que l’integren. Té plena capacitat per al compliment de les seues finalitats i la durada s’emmarca dins de la legislatura municipal. L’àmbit d’actuació s’emmarca dins del terme municipal de la Pobla de Vallbona. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats. Assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estiguin atribuïts o puguin atribuir-se al municipi. Proposar les mesures que propiciïn el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

Membres

 • L’Alcalde de l’Ajuntament de Pobla de Vallbona o regidor/a en qui delegui.
 • La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Pobla de Vallbona.
 • Un representant de cadascuna de les entitats o associacions esportives de la localitat sempre que reunisquen els requisits següents:
 1. Estar degudament constituïdes a l’empara de la legislació vigent (Llei 2/2011 de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana o la Llei 14/2008 d’Associacions de la Comunitat Valenciana).
 2. Estar degudament registrades en el Registre d’Entitats Esportives o d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
 3. Estar degudament registrades en el Registre Municipal de les Associacions de la Pobla de Vallbona.
  El fi exclusiu de l’entitat o associació haurà de ser la promoció d’un esport o la pràctica d’alguna activitat física esportiva entre la població de la Pobla de Vallbona.
 4. Manifestar segons l’òrgan competent la voluntat de formar-ne part.
 • Un representant del Consell Escolar Municipal.
 • Un secretari o una secretària designat/da pel ple del Consell a proposta de la Presidència.
 • El coordinador/tècnic d’Esports de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona que faràfuncions d’assessor del ple del Consell Local en matèria d’esports. L’elecció i designació de les persones representants de cadascun dels col·lectius i entitats citades es realitzarà directament per cadascun d’ells d’acord amb principis democràtics i en la forma prevista en la seua normativa aplicable o en els seus estatuts interns i, en cas que no estiguera previst, per sufragi. L’elecció comportarà la d’un candidat titular i un de suplent que el substituirà en cas d’absència.

Actes i documents