Consell de Festes

Les metodologies que generen processos participatius de diàleg faciliten la presa de decisions i el consens necessari. Pensar, decidir, resoldre i col·laborar junts amb senyes d’identitat, actitud crítica, autonomia i independència és el marc de funcionament desitjable per assolir els diversos objectius del Consell de Festes amb la coordinació efectiva de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats. Assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estiguin atribuïts o puguin atribuir-se al municipi. Proposar les mesures que propiciïn el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 9.2 que correspon als poders públics promoure la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.

També, l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local també estableix que, per una banda, «les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seua activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local», i d’altra banda, «Les formes, mitjans i procediments de participació que les corporacions establisquen en exercici de la seua potestat d’autoorganització no podran en cap cas menyscabar les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei».

Des d’aquesta perspectiva i basant-se en el Reglament de participació ciutadana de la Pobla de Vallbona, que es va aprovar al juny de 2016, l’Ajuntament considera necessària la creació d’un Consell Sectorial de Festes, que com a òrgan complementari, servisca de via a les aspiracions participatives de col·lectius, associacions i de la comunitat veïnal.

El Consell Sectorial de Festes tindrà la voluntat de conéixer la realitat municipal i comarcal en matèria de festes. Durador i útil per a la ciutadania, serà destinatari i emissor d’informació del municipi pretenent ser una ferramenta àgil, integradora de sensibilitats.

Actes i documents

Reglament