Consell d’Igualtat de gènere i prevenció de la violència masclista

La Constitució Espanyola, en l’article 9.2, estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

L’article 69 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 141 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, estableixen que els ajuntaments hauran d’establir i regular, en normes de caràcter organitzatiu, procediments i òrgans adequats per a la participació efectiva dels veïns en els assumptes de la vida pública local. Són els municipis espais directes i pròxims en relació amb la ciutadania per a implantar una vertadera democràcia i és, per això, que l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona considera necessària la creació d’un Consell Sectorial d’Igualtat que, basant-se amb el Reglament regulador de la participació ciutadana, aprovat al juny de 2016, servisca de via a les aspiracions participatives de la comunitat veïnal. La finalitat de la participació és la d’implantar metodologies que generen processos de diàleg, l’objectiu dels quals siga aconseguir consensos i facilitar la presa de decisions funcionant d’una manera coordinada amb l’Ajuntament. El Consell Sectorial d’Igualtat de la Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania, així com destinatari i emissor d’informació del municipi. Integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretén ser una eina àgil.

Membres

  1. President/a.
  2. Vicepresident/a.
  3. Secretari/a.
  4. Vocals:
  • El Regidor d’Igualtat.
  • Comissió ciutadana que ha participat en la redacció del present Reglament de Funcionament Intern del Consell, que figura en l’Annex III.
  • Associacions mediambientals: un representant de cada associació mediambiental inscrita al Registre Municipal d’Associacions de La Pobla de Vallbona.
  • Altres institucions: un representant de les institucions o grups socials relacionades amb aquest tema sectorial. En qualsevol cas, quedarà definida la conveniència o no segons acord del Consell.
  • Veïns i veïnes: 5 representants dels ciutadans. El Reglament de Participació Ciutadana estableix que poden assistir amb veu però sense vot; pel que s’haurà d’articular algun mecanisme a l’hora de la votació per tal d’integrar l’opinió i valoració dels ciutadans no associats a cap entitat o col·lectiu. S’haurà de regular com es recull l’opinió dels veïns i veïnes representats. Es decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectit en l’Acta corresponent.

Actes i documents