Consell de Medi Ambient

El Consell Sectorial de Medi ambient és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes, que promou la participació ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals del municipi aportant un punt de vista multidisciplinària. Aquest Reglament de Funcionament Intern del Consell Sectorial de Medi ambient té la voluntat de ser una eina per a articular una participació ciutadana que contribuïsca a garantir el bon estat del medi ambient de La Pobla de Vallbona i el benestar de tots els ciutadans. El Consell Sectorial de Medi ambient funcionarà de conformitat amb el qual s’estableix en el present Reglament Intern de Funcionament i en el Reglament de Participació Ciutadana de La Pobla de Vallbona.

Membres

  1. President/a.
  2. Vicepresident/a.
  3. Secretari/a.
  4. Vocals:
  • El Regidor de Medi Ambient.
  • Comissió ciutadana que ha participat en la redacció del present Reglament de Funcionament Intern del Consell, que figura en l’Annex III.
  • Associacions mediambientals: un representant de cada associació mediambiental inscrita al Registre Municipal d’Associacions de La Pobla de Vallbona.
  • Altres institucions: un representant de les institucions o grups socials relacionades amb aquest tema sectorial. En qualsevol cas, quedarà definida la conveniència o no segons acord del Consell.
  • Veïns i veïnes: 5 representants dels ciutadans. El Reglament de Participació Ciutadana estableix que poden assistir amb veu però sense vot; pel que s’haurà d’articular algun mecanisme a l’hora de la votació per tal d’integrar l’opinió i valoració dels ciutadans no associats a cap entitat o col·lectiu. S’haurà de regular com es recull l’opinió dels veïns i veïnes representats. Es decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectit en l’Acta corresponent.

Actes i documents