Consell de Cultura

La Constitució Espanyola, en l’article 9.2, estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedisquen o dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats. Assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estiguin atribuïts o puguin atribuir-se al municipi. Proposar les mesures que propiciïn el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

L’article 69 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 141 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, estableixen que els ajuntaments hauran d’establir i regular, en normes de caràcter organitzatiu, procediments i òrgans adequats per a la participació efectiva dels veïns en els assumptes de la vida pública local.

Són els municipis espais directes i pròxims en relació amb la ciutadania per a implantar una verdadera democràcia i és, per això, que l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona considera necessària la creació d’un Consell Sectorial de Cultura que, basant-se amb el Reglament regulador de la participació ciutadana, aprovat al juny de 2016, servisca de via a les aspiracions participatives de la comunitat veïnal.

La finalitat de la participació és la d’implantar metodologies que generen processos de diàleg, l’objectiu dels quals siga assolir consensos i facilitar la presa de decisions funcionant d’una manera coordinada amb l’Ajuntament.

El Consell Sectorial de Cultura de la Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania, així com destinatari i emissor d’informació del municipi. Integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretén ser una ferramenta àgil.

Actes i documents

Reglament