Consell Escolar Municipal

Membres

  1. L’alcalde o regidor en qui delegue, que és al seu torn president del consell.
  2. El regidor delegat de participació ciutadana, qui exerceix de vicepresident del consell.
  3. Un representant de cada grup polític amb representació en la corporació local.
  4. Un representant de cadascuna de les urbanitzacions constituïdes en associacions veïnals que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals.
  5. Un representant de cadascun dels consells de participació sectorials definits en l’àmbit d’aquesta ordenança.del Consell, que figura en l’Annex III.
Un dels seus membres exerceix les funcions de secretari en els termes i amb les funcions que contemple el reglament de funcionament intern corresponent.

Actes i documents