Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana de La Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania. Així com destinatari i emissor d'informació del municipi, i integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretenent ser una ferramenta àgil.

Anunci

Anunci de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre aprovació definitiva del reglament intern de funcionament del Consell de Participació Ciutadana.

ANUNCIO
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 11 d’octubre del 2018, aprovà inicialment el reglament intern de funcionament del Consell de Participació Ciutadana de la Pobla de Vallbona, es publicà al Butlleti Oficial de la Província núm. 222, de 19 de novembre del 2018, sense que, durant el termini ‘exposició pública s’hagen publicat al legacions o suggeriments. Per tant, queda definitivament aprovat, procedintse a la publicació del text íntegre, per a la seua entrada en vigor:

Reglament intern