Informes de fiscalització

Informes de fiscalització realitzats pel Tribunal de Comptes.

Informes de fiscalització externs.

Sindicatura de Comptes: La llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de Maig, crea la Sindicatura de Comptes i li atribueix el control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic autonòmic, sense perjudici de les competències que corresponguen al Tribunal de Comptes. Dins del seu àmbit d'actuació s'inclouen “les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus Organismes Autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques depenents de les mateixes i quantes Entitats estiguen participades majoritàriament per aquelles” (art. 2,a de la Llei).

Informes anuals emesos per la Sindicatura de Comptes

Rendició de comptes.