Despeses de Caixa fixa

Despeses que podran ser autoritzats

Amb caràcter d’avançaments de caixa fixa, l'Alcaldia podrà autoritzar, en virtut de resolució motivada, que s'efectuen provisions de fons, a favor dels habilitats que propose el tresorer, per atendre les despeses que es relacionen a continuació:

  • Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
  • Material ordinari no inventariable (d’oficina i d’altres).
  • Atencions protocol·làries i representatives.
  • Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions.
  • Atencions benèfiques i assistencials.
  • Festes i Cultura. Festejos Populars.

I qualsevol altra partida corresponent al capítol 2 no descrita anteriorment per atendre despeses urgents i/o necessàries i quan no siga possible esperar per efectuar la despesa. Aquesta impossibilitat s'haurà d'acreditar en la sol·licitud subscrita pel regidor delegat corresponent i amb el vistiplau del regidor d'Hisenda.