Què son?

Què son?

Dades obertes (Open Data en anglés) és una filosofia i pràctica que perseguix que determinades dades estiguen disponibles de forma lliure a tot el món, sense restriccions de copyright, patents o altres mecanismes de control. Les dades han de publicar-se en brut (sense processar), ben estructurades i en formats coneguts que faciliten la reutilització.

El sector públic produïx una gran varietat d’informació interessant per als ciutadans i empreses, com per exemple, informació social, econòmica, geogràfica, estadística, meteorològica o turística i sobre empreses i educació. Esta informació té unes característiques que la fan particularment atractiva per al sector dels continguts digitals, ja que és completa, fiable i de qualitat.

L’obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga construir sobre elles una nova idea que resulte en noves dades, coneixements, millorar processos, donar valor afegit als existents o inclús crear nous servicis.

Per tant, té un considerable potencial econòmic i a més afavorix la transparència, participació i col·laboració ciutadana, necessaris per a comptar amb un govern més obert.

Per a què son?

Transparència.

La fiabilitat i origen de les dades fan que es convertisca en un excel·lent mig per a comunicar la gestió pública realitzada, la rendició de comptes i control extern a la gestió tot això destinat a ser transparent en la gestió del servici públic i generar confiança en la població.

Reutilització de la informació publica.

Qualsevol organització genera ingents quantitats d’informació útil per a altres departaments o organitzacions. Les Dades Obertes s’establixen com una ferramenta de publicació i reutilització de la informació en què les administracions posen a disposició de la ciutadania el seu treball perquè esta ho reutilitze.

Generació i incentivació d’economies.

La generació d’economies a partir de les dades obertes té múltiples facetes com són l’eficiència en la gestió estalvis deguts a la reutilització de la informació eliminant gastos duplicats, eficiències associades a una major visibilitat dels processos i possibilitat d’establir accions de millora sobre ells, creació de servicis nous, permetre establir mecanismes de col·laboració interns o externs, permetre mecanismes de generació de servicis a baix cost, establir models de comercialització de les dades. Font d’innovació. La disponibilitat de noves fonts de dades donen pas a la innovació permetent reforçar línies de negoci, crear nous servicis, enfocar problemes des d’altres perspectives, col·laboració enfront de reptes.

Per a qui

Per a Desenvolupadors.

Fomentant la reutilització de la informació pública, permetent la creació de nous servicis, afavorint la innovació, disminuint les inversions necessàries per al desenrotllament d’aplicacions i en general proporcionant una informació fiable sobre la qual desenrotllar investigació i negoci.

Per a la Ciutadania

Posant en valor el resultat de la Gestió pública d’una manera transparent, consistent i fiable.

Per a l’Administració

Disminuint les barreres a la reutilització de la informació, eliminant redundàncies, afavorint l’eficiència en la gestió i dificultant situacions no desitjables com a corrupció o malversació de fons públics.

Objectiu

L'objectiu de les Dades Obertes del Ajuntament de La Pobla de Vallbona és posar a la disposició de tots una sèrie de dades que, elaborats pel propi Ajuntament i no estant subjectes a restriccions legals, puguen donar lloc a nous desenvolupaments.

Definim una dada pública com aquell que s'ha registrat, recopilat o generat pel Ajuntament de La Pobla de Vallbona –o per encàrrec de l'Ajuntament- en l'exercici de les seues funcions, excloent aquelles dades que estiguen subjectes a restriccions de privacitat, propietat o seguretat, o aquells que contenint dades personals pogueren infringir la legislació sobre protecció de dades personals, o les dades que tinguen regulada la seua publicació mitjançant un procediment administratiu.

La ciutadania, les empreses i les institucions, poden fer ús lliurement d'aquestes dades per a consultar-los o per a crear nous serveis, obtenint si així ho desitgen un valor comercial, sempre subjectes a les condicions de reutilització que estableix l'Ajuntament.

L'Ajuntament es compromet a mantindre actualitzades les diferents sèries de dades publicades, així com a augmentar el nombre de sèries publicades en funció d'objectius de valor social i tenint en compte el cost de la seua obertura.

Així mateix s'ofereixen una sèrie de Dades Obertes externes propietat d'altres organismes, i seran aquests els encarregat del seu manteniment.